S-KARP Urban Trail Sinaia

04/09/2016, 106100 Sinaia